چیلر تراکمی

رفع عیب چیلر تراکمی هوا خنک

رفع عیب چیلرهای تراکمی آب خنک

اسید شویی چیلرهای تراکمی آب خنک

سرویس کامل برج های خنک کننده و تعویض —-

نشتی گیری گاز چیلر های تراکمی

تعویض و تعمیر کمپرسور چیلرهای تراکمی

تزریق گاز چیلرهای تراکمی

شستشوی کندانسور چیلرهای تراکمی هوا خنک