چیلر جذبی

  • تعمیر و نگهداری انواع چیلرهای جذبی
  • رفع عیب انواع چیلرهای جذبی
  • اورهال و اسیدشویی انواع چیلرهای جذبی
  • برطرف کردن —-چیلرهای جذبی
  • سرویس برج خنک کننده چیلر جذبی
  • تعویض و تنظیم لیتیوم —-
  • آزمایش و غلظت سنجی لیتیوم —
  • راه اندازی انواع چیلرهای جذبی