تعمیر و نگهداری برج های مسکونی و اداری
07
مه

تعمیر و نگهداری برج های مسکونی و اداری

تعمیر و نگهداری برج های مسکونی و اداری :اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ بخشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮد، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﺧﻄﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ و ﻃﻮﻓﺎن، ﻗﺼﻮر در ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲهای ادواری از ﺷﺮاﻳﻂ بهرهﺑﺮداري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ زودرس و از دﺳﺖ دادن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ .از این رو ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاي آن توسط اﺷﺨﺎص ذﻳﺼﻼحی که ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آن ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت نیاز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺟﺰاي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ امری ضروری است.

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن :

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎري آن در ﺗﺄﻣﻴﻦ داﻳﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮاي داﺧﻞ، ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻛﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪاوم ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎزن و ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲﻫﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ پیشﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺗﻐﺬﻳﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﻛﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎر ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﻳﻤﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻘﻄﻌﻲ و دوره¬اي از اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺪاوم و ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن میﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮاي داﺧﻞ ساختمانﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪهای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺎري دستگاه¬ها و ﻛﺎﻫﺶ هزینهﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﺎﺑﻪهنگام دﺳﺘﮕﺎه ها و اﺟﺰاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ امکانﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. شرکت ما با به کارگیری کارشناسان مجرب با دارا بودن دانش و تخصص کافی در زمینه اجرا، بهره¬برداری و نگهداری و تعمیرات با تدوین برنامه¬های تعمیراتی لازم متناسب با هر سیستم علاوه بر تضمین ایمنی، کیفیت عملکرد و راندمان بالای تجهیزات، از هزینه¬های بالای تعویض تجهیزات جلوگیری می کنند.

تیم متخصصین موتورخانه در خدمت شماست

آماده ارائه خدمات رسانی در زمینه تعمیر و نگهداری ساختمان با هزینه مناسب و بازدیدهای منظم و دوره ای هستیم. شرکت ماکان گستر با دارا بودن تیم مجرب و با دانش فنی بالا آماده ارائه خدمات رسانی در تمام مناطق تهران می باشد.                    

مـــا آماده خدمت رسانی به طور تمام وقت می باشیم.

با ما تماس بگیرید :

هدف از تعمیر و نگهداری برج های مسکونی و اداری :

هدف از انجام این کار ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ، ﺑﻬﺮه دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از به ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ متناسب با طول عمر مفید ساختمان می¬باشد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ادواري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در کلیه ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﺎزه، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت برقی و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. به طور مسلم در اثر بي توجهي به نكات مختلف فني و همچنين نگهداري و بهره¬برداري نادرست عمر مفيد اين بناها كاهش مي‌يابد و به مرور زمان موجب خرابي¬ها مي‌شود. لذا با توجه به اين كه يكي از مشكلات عمده در صنعت ساختمان و تاسيسات نبود نگهداري و تعميرات به موقع و پيشگيرانه مي‌باشد، نگرش علمي و صحيح به اين موضوع مستقيماً روي بهره¬وري و كيفيت خدمات و كاهش هزينه ها اثر مي‌گذارد

وظایف مسئول نگهداری :

ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺼﺐ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آن¬ها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزم را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ کلیه ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﺎزرﺳﻲ، اﺧﺬ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ و ﭘﻲﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك آنها را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

بازدید و نگهداری از چه تاسیساتی در ساختمان ضروری است؟

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﺨﻠﻴﻪ هوا:

• دهانه های ورود وخروج هوا (سالانه دو بار)
• صافیهای هوا (سالانه حداقل دو بار)
• ﭘﻠﻨﻮم ﻫﻮا و ﻛﻮﻳﻞﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ و گرمایی (سالانه حداقل دو بار)
• فن (هواکش)، یاتاقان و تسمه پروانه (سالانه حداقل دو بار)
• ﻛﺎﻧﺎل کشی ها، درﻳﭽﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﺮﮔﺸﺖ هوا (سالانه یک بار)
• تعویض هوا و هودهای آشپزخانه (ماهانه یک بار)
• دمپرهای ضد آتش (سالانه یک بار یا پس از هر آتش سوزی)

دستگاههای گرم کننده وخنک کننده ویژه:

• بخاری های خانگی، شومینه و آب گرم¬کن (سالانه یک بار)
• کوره های هوای گرم (سالانه یک بار)
• بخاری برقی و گرم کننده برقی سونا (سالانه یک بار)
• کولرهای گازی (سالانه یک بار در شروع فصل گرما)
• کولرهای آبی (سالانه حداقل سه بار)

و دیگر موارد

دودکش ها (سالانه حداقل یک بار)
ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع (سالانه حداقل یک بار و قبل از شروع فصل سرما)
لوله کشی (سالانه حداقل یک بار)
تاسیسات تبرید (سالانه حداقل یک بار)

اشتراک گذاری مطلب