تعمیر و رفع عیوب استخر
29
سپتامبر

تعمیر و رفع عیوب استخر

جهت دریافت مشاوره رایگان در خصوص تعمیر و رفع عیوب استخر تماس بگیرید : تماس ، 02122800824

تعمیر و رفع عیوب استخر : استخرهایی که معمولا طراحی می شوند یا رو باز و یا به صورت مسقف در برج ها یا هتل ها می باشند. شرکت ما با سابقه بسیار در امر طراحی انواع استخرهای رو باز و مسقف برای برج ها و هتل ها و ویلا ها آماده ارائه خدمات رسانی می باشد. استخرهای روباز در حیاط، پای ثابت دکوراسیون خارجی ویلاها و باغها هستند و علاوه بر جنبهی کاربردی برای شنا، جنبهی زیبایی هم برای فضای خارجی منزل دارد.  به طور کلی استخر به دلیل فضای آرامش بخش و با طراوتی که ارائه میدهد، زیبایی دکوراسیون خارجی ساختمان یا ویلا را چندین برابر خواهد کرد.

الزامات طراحی استخر

طراحی استخر باید با توجه به نیاز کاربر و بودجهی آن طراحی شود. استخرها معمولا در دو نوع رو باز و سر پوشیده طراحی میشوند. نوع كاربري استخر عامل اصلي در تعيين شكل و ابعاد آن است. استخرهای تفریحی شخصی داراي استاندارد معيني از حيث طول و عرض و ارتفاع نيسـتند. ازايـن رو اسـتخرهاي تفريحي در اشكال مختلف هندسـي و بـا تجهيـزات و امكانـات متفـاوتي احـداث مـيشـوند. در چنـين استخرهايي بخش اعظمي از حوضچه استخر داراي عمقي كمتر از 70/1 متر است و بخش كوچكي نيـز با علائم مشخص كننده با عمق بيشتر از70/1 متر ايجاد ميشود. شيب كف استخرهاي تفريحي بايد ملايـم بوده و از هفت درصد بيشتر نباشد. طراحي و ايجاد فضاي آزاد درحاشيههاي عرضي و طولي استخر اين امكان را براي استفاده كنندگان به وجود ميآورد تا فضاي لازم را براي استراحت داشته باشند. بهتر است براي پوشش لبههاي استخر از وينيل، فايبرگلاس، كاشي و يا سنگ پلاك استفاده شـود و در به كارگيري آنها حتيالامكان از ايجاد لبههاي تيز و شكننده خودداري شود تا براي استفاده كنندگان ايمنتر باشد. شيب كف استخر بايد به شكلي باشد كه آب به طوركامل تخليه شود. شيب نبايد به قـدري زيـاد باشـد كه افراد ناآشنا با فن شنا تعادل خود را از دست بدهند يا ليز بخورند.

 انواع استخر

استخرها معمولا در دو نوع رو باز و سر پوشیده طراحی می شوند.

استخر روباز

موقعيت مكاني در ساخت استخرهاي روباز از اهميت زيادي برخوردار است. قبل از ساخت اين استخرها نكات زير باید در نظر گرفته شود:
• مكان استخر بايد در جايي قرار گرفته باشد كه بيشترين نور خورشيد را دريافت كند (به ويژه در بعدازظهر)
• مكان ساخت نبايد در نزديكي درختان بزرگ باشد. ريشـههـاي درختـان مـيتواننـد موجـب تخريب پيها، آبگذرها و ساير قسمتها شوند. برگها نيز ممكن است باعـث تغييـر رنـگ آب استخر و همچنين، آلودگي و چرك شدن ديواره استخر شوند كه تميز كردن آن بـه دشـواري صورت ميپذيرد.
• محل و جاي آبگذر، تامين آب، برق و گاز اهميت زيادي دارد.
• دسترسي به مواد و دستگاههاي مورد نياز براي ساخت از اهميت بالايي برخوردار است.
• يك اتاقك بـراي موتورخانـه، دسـتگاههـا و تجهيـزات و همچنـين نگهداري مواد تميز كننده و شيميايي ضروري است.
• در منازل و هتلها، زيباسازي محوطه استخر از ارزش بالايي برخوردار است.

استخرهاي سر پوشيده

استخرهاي سرپوشيده در مقايسه با روباز داراي مزيتهاي زيـادي هسـتند. يـك اسـتخر سرپوشـيده را ميتوان در تمام 365 روز سال مورد استفاده قرار داد، ولي استخرهاي روباز به طور فصلي قابل استفادهاند. علاوه بر اين، در استخرهاي سرپوشيده مسائلي چون يخ زدن آب، كثيف شدن آب استخر در اثر ورود عوامل خارجي (مانند برگ درختان و …) وجود نخواهد داشت. يك مشكل اصلي در رابطه با استخرهاي سرپوشيده، چگالش و جمع شدن قطرههاي آب برروي ديوارها، پنجرهها و سقف است. محيط استخرهاي شنا دشمن مصالح ساختماني اسـت، زيـرا دمـاي هـوا نسـبتاً بالاست (70 تا 75 درصد) و رطوبت نسبي بالا نیز وجود دارد. از آنجا كه دماي سطوح و ديوارهايي كه با هواي استخر درتماساند معمولاً از دماي هواي استخر پـايينتـر اسـت، درصورت بالا بودن رطوبت هوا، قطرات آب بر روي آنان مينشـينند، بنـابراين طراحـي جزئيـات سـقف نيازمند توجه ويژهاي است كه بايد رعايت شود.

 

لزوم اجرای استخر توسط گروه متخصص در این زمینه

براي آغاز ساخت استخر بايد با يك شخص حرفهاي كه داراي تجربه در طراحي و ساخت اسـتخر اسـت قرارداد منعقد شود. بهتر است پيمانكار داراي كارگروههاي تخصصي در حيطههاي گرمايشي، سرمايشي، تهويه، سيستمهاي الكتريكي، مكانيكي و معماري باشد. بهتر است گروهي از افراد خبره در حيطههـايي چون گرمايش، سرمايش، تهويه و سيستمهاي الكتريكي و مكـانيكي و معمـاري بـه كـار گرفتـه شـوند. شرکت ما با به کارگیری کارشناسان خبره با دارا بودن دانش و تخصص کافی در زمینه اجرا، بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات استخرها با تدوین برنامههای تعمیراتی لازم متناسب با هر سیستم علاوه بر تضمین ایمنی، کیفیت عملکرد و راندمان بالای تجهیزات، از هزینههای بالای تعویض تجهیزات جلوگیری میکنند.

توصيه هايي براي نگهداري مناسب آب استخر

• تميز و شفاف نگه داشتن آب
• پاك کردن برگها يا ساير مواد مشابه به صورت همه روزه
• جارو كردن كف آب را براي دفع مواد اضافي و شن به صورت روزانه
• نظافت و تميز کردن اسكيمر و سبدهاي پمپ به صورت منظم
• حصول اطمينان از این كه مواد شيميايي آب در سطوح استاندارد قرار دارند
• نگهداري سطوح و كف استخر در شرايط مناسب نمايد و همچنین تعمير كاشيهاي شكسته
• حصول اطمينان از عملکرد مناسب آبگذرهاي اطراف و عدم ایجاد گودال آب
• نگهداری مناسب از لوله ها، صافيها و موتورها
• نظافت و تميز کردن بموقع صافيها
• نگهداري تمام تجهيزات استخر طبق دستورالعملهاي كارخانه
• تعمير و نگهداري لوازم الكترونيكي تحت نظارت يك تكنسين
• استفاده از يك تميز كننده خودكار براي تميز نگه داشتن و دفع مواد اضافي استخر

اشتراک گذاری مطلب